نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

تعداد افراد روی خط : 12
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 1859
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 
متقاضیان محترم انتقالات
با احترام
جهت دریافت رمز شرکت در انتقالات وثبت نام در سامانه صرفاً به اداره مبداء خدمتی خود مراجعه فرمائید .

دستورالعمل نقل وانتقالات درون استانی
جهت استفاده همکاران متقاضی انتقال:
بخش اول :
« تعاریف و اهداف »
الف ) تعریف انتقال :
- 1 تحقق هرگونه جابجایی و یا تغییر محل خدمت مستخدم براساس تقاضاي کتبی وي از یک منطقه
آموزشی به منطقه آموزشی دیگر در قالب ضوابط و مقررات، انتقال نامیده می شود.
- 1- 1 انتقال درون استانی
هرگونه جابجایی و یاتغییر محل خدمت از یک منطقه و یا ناحیه آموزشی به یک منطقه یا ناحیه آموزشی
دیگر در درون استان را انتقال درون استانی می نامند.
ب) اهداف :
-1 ایجاد تعادل در با كر گیري نیروي انسانی مناطق و نواحی آموزشی استان
-2 ایجاد زمین ه مساعد براي استفاده بهینه از نیروي انسانی
-3 أ تمین رفاه و آسایش نسبی فرهن ا گين متقاضی انتقال
-4 تسریع در امور جاري مرتبط با انتقال کارکنان
انتقال درون استانی
تصمیم گیري در خصوص امور مربوط به نقل و انتقال داخل استان اعم از تعیین ضوابط و مقررات مربوط و
اجراي آن با مد نظر قراردادن شیوه نامه چارچوب برنامه توسعه سنواتی وسازماندهی عوامل آموزشی بعهده
کمیته برنامه ریزي و هماهنگی اداره کل م یباشد.
یادآوري مهم :
هرگونه مکاتبه درخصوص نقل وانتقالات خارج از دستورالعمل ممنوع بوده ،بدیهی است کارگروه
تخصصی نیروي انسانی پس ازاعلام نتایج نقل و انتقالات نیروي انسانی مدیریت ها و ادارات آموزش
و پرورش نواحی و مناطق را بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد کرد .
2
بخش دوم :
ضوابط و مقررات و شرایط عمومی داوطلبان انتقال عادي
- 2- 1 دارا بودن حکم استخدام رسمی ، پیمانی و آزمایشی و داشتن 5 سال سابقه اشتغال تمام وقت در
آموزش و پرورش تا پایان شهریور 98
تبصره 1 : مدت خدمت سایر دستگاهها ، ایام تحصیل فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم ، تربیت دبیر ،
خدمت نظام وظیفه و سربازمعلم جزء سابقه خدمت موضوع بند فوق الذکر محسوب نخواهد شد . ( بجز ایام
سابقه خدمت نهضت سوادآموزي ، حق التدریس تمام وقت و قراردادي کارمعین که طرف قرارداد با
آموزش و پرورش بوده است. )
-2-2 انتقال کارکنان قراردادي، حق التدریس آزاد، و همچنین افراد داراي طرح خدمتی و جانبازان
فرهنگی حالت اشتغال مشمول این شیوه نامه نخواهد بود.
-2-3 متقاضیان انتقال به تبعیت از محل اشتغال همسر بین نواحی پنجگانه تبریز ه ب لحاظ همجوار بودن ،
مشمول 50 امتیاز مندرج در فرم امتیاز بندي نم یباشند.
-2-4 متقاضیان انتقال در صورت دارا بودن شرایط نقل و انتقال با هماهنگی کارشناس امور اداري و
تشکیلات اداره محل خدمت خود در زمان مقرر می بایست نسبت به تکمیل فرمهاي نقل و انتقال رایانه اي
از طریق سامانه اینترنتی در سایت مربوط اقدام نمایند.
-2-5 مربیان پرورشی ، دبیران درس تربیت بدنی ، مشاوران و مراقبین سلامت مدرسه که
متقاضی انتقال می باشند درصورت موافقت با درخواست آنان در مدیریت ها و ادارات
آموزش و پرورش مقصد در هر دوره ي تحصیلی که نیاز ضروري وجود داشته باشد بدون
توجه به دوره اي که قبلاً شاغل بوده اند سازماندهی خواهند شد .
-2-6 مبناي بررسی تقاضاي متقاضیان در سامانه نقل و انتقال درون استانی رشته شغلی آنان ( بجز دبیران
شاغل در دوره ابتدایی ) در همان سال تحصیلی می باشد در صورتی که فردي در چندین رشته تدریس
نماید رشته تحصیلی ملاك عمل خواهد بود .
-2-7 درخواست انتقال فرزندان معظم شهداء و فرزندان جانبازان 70 % و بالاتر به صورت عادي خواهد بود
و در فرم امتیازبندي از 350 امتیاز برخوردار خواهند شد.
3
تبصره : فرزندان و همسران جانباز کمتر از 70 % جانبازي می توانند با ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح به
نسبت درصد جان از بي به ازاي هر درصد 1 امتیاز در فرم امتیاز بندي برخوردار شوند.
3 استثناء حافظ 15 جزء قرآن استفاده می نمایند - -2-8 زوجین فرهنگی که یکی از آنان از بند 6
درخواست همسر وي به صورت عادي بررسی می شود.
-3192/ -2-9 همکارانیکه که بعد از استخدام در آموزش و پرورش برابر دستورالعمل شماره 126
90/8/1-1815 با معاونت سوادآموزي به عنوان طرح آموزش فرد به فردهمکاري می نمایند، به ازاي هر
نفر قبولی در قالب طرح فرد به فرد از 1 (یک) امتیاز در فرم امتیاز بندي نقل و انتقال برخوردار خواهند
شد.
-2-10 عدم مراجعه افراد منتقل شده به محل هاي تعیین شده پس از اعلام نتایج نقل و انتقالات رایانه اي
غیبت تلقی و با آنان برابر مقررات رفتار خواهد شد . بنابراین ادارات آموزش و پرورش مبدا حق بکارگیري
مجدد این قبیل افراد را نداشته و ادارات آموزش و پرورش مقصد مکلفند موضوع را سریعاً به هیات بدوي
رسیدگی به تخلفات اداري اداره کل آموزش و پرورش استان منعکس نمایند.
-2-11 آن دسته از افرادیکه در مرخصی بدون حقوق و یا مأموریت برون سازماني بسر می برند و متقاضی
98 براساس ضوابط این شیوه نامه می باشند (به شرط خاتمه ماموریت برون - انتقال در سال تحصیلی 99
سازمانی و یا مرخصی بدون حقوق تا پایان شهریور ماه سال 98 ) می توانند نسبت به تکمیل فرم درخواست
98 در مقصد با هماهنگی مدیریت ها /7/ انتقال اقدام نمایند: همچنین صدور حکم انتقال به تاریخ اجراي 1
و ادارات مبداء پس از پایان مرخصی بدون حقوق و یا ماموریت بدون حفظ پست سازمانی می باشد و از
تاریخ مذکور ملزم به اشتغال در آموزش و پرورش خواهند و بد.
-2-12 پذیرش درخواست انتقال افراد خارج از ضوابط و زمان بندي تعیین شده در این دستورالعمل مجاز
نخواهد بود.
-2-13 پذیرش انصراف از انتقال بعد ازاعلام نتایج قطعی با هماهنگی ادارت مبداء ومقصد امکان پذیر بوده
، لازم است تصمیمات اتخاذ شده به گروه طرح وبرنامه اداره کل بصورت کتبی گزارش شود .
4
-2-14 متقاضیان رشته هاي فنی و حرفه اي ،کاردانش لازم است در ا نتخاب رشته با توجه به رشته هاي
تدریس خودشان ، رشته گروه اصلی را انتخاب نمایند.
-2-15 ساماندهی و سازماندهی نیروهاي منتقل شده در مناطق و نواحی مقصد طبق دستورالعمل ساماندهی
98 خواهد بود . - و توسعه سنواتی عوامل آموزشی سال تحصیلی 99
تبصره 1: دارندگان مدرك تحصیلی لیسانس و بالاتر رشته هاي زبان و ادبیات عرب شاغل در
دوره دوم متوسطه و همچنین افرادي که در بدو استخدام به عنوان دبیر عربی دوره متوسطه
سابق معرفی شده اند، می توانند در رشته عربی دوره دوم متوسطه متقاضی انتقال شوند.
98- تبصره 2: براساس چارچوب ساماندهی و توسعه سنواتی عوامل آموزشی سال تحصیلی 99
، نیروهاي موجود دوره هاي اول و دوم متوسطه به صورت واحد و ی پ کارچه سازماندهی
خواهند شد . بنابراین نیروهاي موجود در ر شته های تدریس معارف ا سلامی ، قرآن ، عربی
دوره اول و دوم متوسطه ( غیراز مشمولان تبصره 1 مذکور ) ، در یک گروه تدریس تحت
عنوان معارف اسلامی ،قرآن ،عربی دوره اول می توانند متقاضی انتقال شوند .
-2-16 کلیه متقاضیان محترم نقل وانتقالات درون استانی می تو انند حداکثر 38 ناحیه /
منطقه را جزو اولویت هاي انتخابی ادارت آموزش وپرورش مقصد انتخاب نمایند .
5
بخش سوم :
-3 شرایط و ضوابط موارد استثناء
انتقال دائم افراد ذیل که در استخدام رسمی و یا پیمانی می باشند بدون رعایت شرط سابقه خدمت بشرح
ذیل انجام می شود.
-3-1 بستگان محترم شهدا و مفقودالاثرها شامل (پدر ، مادر ، همسر) با ارائه مدارك تأئید شده از سوي
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
-3-2 آزادگان و همسر آنان با ارائه مد ارك و مستندات تأئید شده از سوي سازمان بنیاد شهید و امور
ایثارگران
-3-3 جانبازان 25 % و بالاتر با ارائه مدارك و م ستندات تأیید شده از سوي سازمان بنیاد شهید و امور
ایثارگران
-3-4 همسران جانبازان در صورت تغییر محل اشتغال جانباز با ارایه تأییدیه از مراجع ذیصلاح به استناد
ماده 17 آئین نامه اجرايي ماده 13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
-3-5 انتقال دائم حافظین 15 جزء قرآن منحصراً براي یکبار در طول خدمت بلامانع است.
تبصره 1 : احراز حفظ قرآن مجید برابر ضوابط با تایید معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل می باشد.
( تبصره 2 : مدارك مورد نیاز متقاضیان موضوع این بند عبارتند از 1- خلاصه سنوات خدمتی (فرم 502
-2 کپی آخرین حکم حقوقی 3- معرفی نامه کتبی از اداره محل خدمت . ضمنا لازم است مدارك
این قبیل همکاران قبل از اتمام زمانبندي نقل و انتقال جهت اخذ امتحان به اداره امور اداري و
تشکیلات تحویل گردد.
-3-6 متقاضیانی که همسران آنان از فرماندهان نظامی و انتظامی و یا از مدیران دستگاههاي دولتی بوده و
97 به بعد به /7/ براساس امریه و دستوراداري ، بدون درخواست خود و به صورت اجباري از تاریخ 1
منطقه دیگر منتقل شده است با ارائه مدارك از بالاترین مقام ارگان بصورت استثناء متقاضی انتقال شوند .
6
بخش چهارم ا نتقال موقت
-4 انتقال موقت معلمانی که در استخدام رسمی ، آزمایشی و یا پیمانی هستند به شرط داشتن دو سال
سابقه خدمت و با رعایت موارد ذیل پس از بررسی و اتخاذ تصمیم در کمیته برنامه ریزي و هماهنگی
مدیریت ها و ادارات صورت می گردد.
-4-1 بیماري صعب العلاج خود مستخدم : تغییر محل جغرافیائی خدمت بنا به تشخیص کمسیون پزشکی
درمانگاه فرهنگیان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در صورت ابتلا به بیماري صعب
العلاج و عدم امکان مداوا و نداشتن امکانات و تجهیزات پزشکی در محل خدمت فعلی و امکان درمان در
97 امکان – مقصد مشروط به استفاده از 4 ماه مرخصی استعلاجی توسط مستخدم در سال تحصیلی 98
پذیر است و ارسال مدارك و مرخصی استعلاجی چهار ماه از طرف ناحیه / منطقه به کمیسیون پزشکی
درمانگاه فرهنگیان الزامی است.
-4-2 بیماري صعب العلاج همسر و فرزندان که طبق راي کم يسیون پزشکی درمانگاه فرهنگیان اداره کل
آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی مبنی بر عدم امکان مداوا و نداشتن امکانات و تجهیزات پزشکی
در محل خدمت فعلی و امکان درمان در مقصد و تائید بر تغییر محل جغرافیایی خدمت به جهت ضرورت
مراجعه مستمر و مداوم به مرکز درمانی در مقصد (فرم شماره 1 ضمیمه)
تذکر: به منظور جلوگیري از تضییع حق وق متقاضیان مشمول بندهاي یک و دو این بخش نامه، کميسیون
پزشکی درمانگاه فرهنگیان اداره کل آموزش و پرورش استان ملزم به همکاري با مدیریت ها وادارات بوده
و فرم پیوستی را به صورت سه امضایی تائید نمایند و لازم است نواحی و مناطق از معرفی افراد به کميسیون
پزشکی که واجد شرایط این بخشنامه نمی باشند خودداري نمایند. در غیر این صورت با افراد خاطی برخورد
قانونی خواهد شد.
7
بخش پنجم نحوه انتقال نیروهاي اداري:
-5-1 انتقال نیرو از واحدهاي آموزشی و پرورشی مناطق استان ، جهت انتصاب در پست سازمانی مدیریتها
و ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی دیگر ممنوع می باشد.
تبصره : در موارد کاملاً ضروري و اجتناب ناپذیر و بشرط عدم نیاز و عدم ایجاد ساعات تدریس
غیرموظف در مبدأ ، اعلام نیاز ادارات آموزش و پرورش غیربرخوردار به نیروي آموزشی مناطق برخوردار
جهت انتصاب در پست اداري با رعایت شرط سابقه خدمت مندرج در بخش دوم از طریق این اداره کل
قابل بررسی می باشد . درموارد خاص بررسی واتخاذ تصمیم با کارگروه تخصصی نیروي انسانی کمیته
برنامه ریزي وهماهنگی اداره کل وبا اخذ تعهد 5 ساله در اداره مقصد م ن بی بر اشتغال در پست اداري
انتصاب خواهد شد.
-5-2 انتقال کارکنان شاغل در پست هاي ثابت سازمانی مدیریتها و ادارات آموزش و پرورش استان ، با
حداقل 2 سال سابقه اشتغال در پست مورد تصدي جهت انتصاب در پستهاي ثابت سازمانی سایر مدیریتها
و ادارات با رعایت ضوابط قانونی و سابقه خدمت مندرج در بخش دوم و با هماهنگی اداره امور اداري و
تشکیلات اداره کل بلامانع می باشد .
-5-3 انتقال نیروهاي شاغل در پست هاي مصوب اداري متقاضی انتقال در رشته و دوره تحصیلی قبل از
اشتغال در پست اداري با رعایت شرط سابقه خدمت مندرج در بخش دوم بشرط موافقت مدیر/رئیس اداره
با ارائه درخواست انتقال رایانه اي مستخدم براساس ضوابط این دستورالعمل بلامانع می باشد .
با سلام واحترام
همکاران ارجمند با دریافت رمز ثبت نام از امور اداری(کارگزینی) اداره متبوع می توانید تا 25 فروردین به سامانه انتقالات مراجعه نموده وثبت نام نمایئد.
ضمناً جهت دریافت راهنمائی در خصوص انتقالات فقط از امور اداری ناحیه / منطقه خدمتی سوال فرمائید.